تعمیر غلطک و ریل درب شیشه ای سوناجکوزی در دهکده المپیک ۲۲۴۲۰۴۶۰