تعمیر غلطک و ریل درب شیشه ای سوناجکوزی در دروس ۲۲۴۲۰۴۶۰