تعمیر غلطک و ریل درب شیشه ای سوناجکوزی در تجریش ۲۲۴۲۰۴۶۰