تعمیر غلطک و ریل درب شیشه ای سوناجکوزی در گیشا ۲۲۴۲۰۴۶۰