تعمیر و طراحی و ساخت کابینت حمام شهرک غرب ۲۲۴۲۰۴۶۰