طراحی ، ساخت و تعمیر کابینت سرویس بهداشتی ظفر ۲۲۴۲۰۴۶۰