طراحی ، ساخت و تعمیر کابینت سرویس بهداشتی شهران ۲۲۴۲۰۴۶۰