تعمیر شیر چندحالته ی وان جکوزی در زعفرانیه ۲۲۴۲۰۴۶۰